Výpočetní technika II - Algoritmizace v systému MATLAB Aktualizace: 9. března 2001


Navigační menu
  Vysvětlivky
  Obsah
  Kapitola 1: Matlab
       Kapitola 1.1: Úvod
       Kapitola 1.2: Režimy práce
  Kapitola 2: Skaláry, vektory, matice
       Kapitola 2.1: Operace
       Kapitola 2.2: Funkce
       Kapitola 2.3: Submatice
  Kapitola 3: Vytváření funkcí
  Kapitola 4: Větvení a rozhodování
  Kapitola 5: While cyklus
  Kapitola 6: For cyklus
  Kapitola 7: Objekty a 2-D grafika
  Kapitola 8: 3-D grafika
  Kapitola 9: Datové soubory
       Kapitola 9.1: Ukládání do souboru
       Kapitola 9.2: Načtení ze souboru
       Kapitola 9.3: Import dat z Excelu
  Kapitola 10: Symbolická matematika
  Kapitola 11: Řešení rovnice f(x)=0
  Kapitola 12: Soustavy lineárních rovnic
  Kapitola 13: Minimum funkce f(x)
  3. Vytváření funkcí  

 
 • Anti Motto: Všechno rozumné a užitečné bylo již vytvořeno.
  Očekávaný následek: Nemá cenu nic nového vytvářet.
  Hlavní následek: Všechno potřebné si koupím.
 • Pokud pochybujete o obecné platnosti předchozích výroků, je tato kapitola určena právě vám.
 • Motto: Čím hloupější sedlák, tím větší brambory. (české přísloví)
  Programátorská analogie: ...tím delší funkce a ještě k tomu jedna.
 • Funkce – pojmenovatelná posloupnost příkazů (porovnej s matematikou)
 • Syntaxe:
  function[vystupni_promenne]=jmeno(vstupni_promenne)
  jmeno – výstižné a jednoznačné, pod tímto názvem je nutno funkci uložit jako soubor (s příponou *.m) !!!
  vstupni_promenne - seznam vstupních parametrů, v kulatých závorkách, čárka jako oddělovač
  vystupni_promenne - seznam výstupních parametrů, v hranatých závorkách, čárka jako oddělovač
  seznamy parametrů mohou být prázdné
 • komentář – začíná znakem % a končí s koncem řádku, nejen pro osobní sklerózu, ale pomůže to i těm, kdo budou Vaše funkce používat po Vás
  program bez komentářů je jako velbloud bez hrbů, nedá se na něj dlouho dívat
  první komentářový řádek – podstatné informace – hledání pomocí lookfor
  druhý komentářový řádek – obecný popis komunikace s funkcí
  další komentářové řádky – význam všech parametrů funkce a další informace
 • dekompozice – rozklad systému na podsystémy (užitečný)
 • modularita – složitou funkci vhodně dekomponujeme na několik jednoduchých funkcí
 • Heslo semestru: Kdo nekrokuje s námi, krokuje proti sobě.
  Poznámka 1: Pokud funkce musí fungovat, ale přesto nefunguje, krokuj.
  Poznámka 2: Pokud funkce vypadá jako zcela nefunkční, ale přesto funguje, krokuj.
  Poznámka 3: Editor, debugger (Debug), F10, F11, F12, průzkum pomocí myši.
 • Příkaz input
 • Syntaxe:
  promenna = input('vysvetlujici retezec znaku')
  Příklad: a = input('zadej a: ')
 
 
  Příklad 3A.1:  
  Sestavte funkci na výpočet délky řemenice mezi dvěma koly.
Instrukce: náčrtek, odhad výsledku, středoškolská geometrie, krokování.
 
  Řešení:  
 
function[l]=Remen(d1,d2,d)
% Delka remenice mezi dvema koly
% [l]=Remen(d1,d2,d);
% l ... delka remenice
% d1 ... prumer prvniho kola
% d2 ... prumer druheho kola
% d ... vzdalenost os kol
r1=d1/2; r2=d2/2; % vypocet polomeru obou kol
% delka rovneho useku remenice dle Pythagora:
lsikmo=sqrt(d^2+(r2-r1)^2);
% uhel mezi rovnym usekem remenice a spojnici os kol:
phi=asin((r2-r1)/lsikmo);
omega1=pi-2*phi; % stredovy uhel na prvnim kole
omega2=pi+2*phi; % stredovy uhel na druhem kole
l1=omega1*r1; % delka oblouku remenice na prvnim kole
l2=omega2*r2; % delka oblouku remernice na druhem kole
l=l1+l2+2*lsikmo; % uz je to tady
 

  Nalezení a spuštění funkce v dialogovém režimu:  
        lookfor remenice
      help Remen
      type Remen
      remen=Remen(1,1,10)
 
 
  Příklad 3A.2:  
  Sestavte funkci na výpočet geometrických charakteristik cirkusového stanu s jedním hlavním stožárem a několika vedlejšími stožáry. Vedlejší stožáry mají stejnou délku a jsou ekvidistantně rozmístěné kolem hlavního stožáru. Vlastní plátno stanu je pak logicky tvořeno stejným počtem trojúhelníků a lichoběžníků.
Instrukce: náčrtek, odhad výsledku, středoškolská geometrie, krokování.
 
  Řešení:  
 
function [Q,P,L]=Cirkus(r,R,n,H,h)
% Cirkusovy stan
% [Q,P,L]=Cirkus(r,R,n,H,h);
% Q ... plocha plaste stanu
% P ... plocha zabrana stanem
% L ... celkova delka vsech stozaru
% r ... vzdalenost pomocnych stozaru od hlavniho stozaru
% R ... vzdalenost mista ukotveni platna od hlavniho stozaru
% n ... pocet vedlejsich stozaru
% H ... vyska hlavniho stozaru
% h ... vyska vedlejsich stozaru
L=H+n*h; % uvaha pro male deti
% uhel pod kterym jsou videny sousedni stozary od hlavniho:
phi=2*pi/n;
% vzdalenost vedlejsich stozaru podle kosinove vety:
d=r*sqrt(2-2*cos(phi));
% vzdalenost kotev platna podle kosinove vety
D=R*sqrt(2-2*cos(phi));
% delka horniho svu platna podle Pythagora
hor=sqrt(r^2+(H-h)^2);
% delka dolniho svu platna podle Pythagora
dol=sqrt((R-r)^2+h^2);
% vyska horniho trojuhelnika platna podle Pythagora:
v=sqrt(hor^2-(d/2)^2);
% vyska dolniho lichobeznika platna podle Pythagora:
V=sqrt(dol^2-((D-d)/2)^2);
% vyska trojuhelnika v pudorysu podle Pythagora
W=sqrt(R^2-(D/2)^2);
PT=d*v/2; % plocha horniho trojuhelnika platna
PL=(D+d)*V/2; % plocha dolniho lichobeznika platna
PP=D*W/2; % plocha trojuhelnika v pudorysu
Q=n*(PT+PL); % proc?
P=n*PP; % pokud nevis, udelej si nacrtek a zacni znova krokovat
 
 
  Příklad 3A.3:  
  Sestavte funkci na výpočet vzdálenosti dvou bodů na zeměkouli.
Instrukce: Úlohu je třeba dekomponovat do tří funkcí. První z nich slouží k výpočtu vzdálenosti dvou bodů na jednotkové kouli. Přitom je použit téměř 400 let starý Napierův vzorec, který není triviální odvodit. Druhá funkce slouží k převodu kladných i záporných úhlů z vyjádření ve stupních, minutách a vteřinách na necelé stupně. Konečně třetí funkce zúročí naše snažení a vyvoláním předchozích dvou funkcí zajistí výsledek.
 
  Řešení:  
 
function d=Napier(bod1, bod2)
% Nejkratsi vzdalenost dvou bodu na jednotkove kouli dle Napiera
% d=Napier(bod1, bod2);
% d ... vzdalenost bodu na kouli
% bod1 ... poloha prvniho bodu jako vektor [delka sirka] ve stupnich
% bod2 ... poloha druheho bodu jako vektor [delka sirka] ve stupnich
% prevod na radiany
bod1=bod1*pi/180; bod2=bod2*pi/180;
% vytazeni z vektoru
l1=bod1(1); w1=bod1(2); l2=bod2(1); w2=bod2(2);
% Napier v 17. stoleti
cose=sin(w1)*sin(w2)+cos(w1)*cos(w2)*cos(l1-l2);
d=acos(cose); % zjisteni vzdalenosti na jednotkove kouli
 
function phi=Uhel(dms)
% Prevod uhlu ze stupnu, minut a vterin na necele stupne
% phi=Uhel(dms);
% phi ... vysledny uhel ve stupnich
% dms ... uhel jako vektor [d m s], kde
% d ... cele uhlove stupne
% m ... cele uhlove minuty
% s ... uhlove vteriny
d=dms(1);m=dms(2);s=dms(3); % vydolovani informaci z vektoru
z=sign(d); % urceni znamenka vysledku
z=z+(z==0)*sign(m); % chybi-li stupne
z=z+(z==0)*sign(s); % chybi-li minuty
d=floor(abs(d)); % proc asi?
m=floor(abs(m)); % jeste jednou
s=abs(s); % konec spinave prace
phi=d+m/60+s/3600; % proc je to az tady?
phi=z*phi; % bonbonek na vrcholu dortu
 
function [d]=Geoid(delka1,sirka1,delka2,sirka2)
% Nejkratsi vzdalenost dvou mist na zemekouli
% [d]=Geoid(delka1,sirka1,delka2,sirka2);
% d ... vzdalenost v metrech
% delka1 ... zemepisna delka 1. bodu jako vektor
% [stupne minuty vteriny]
% sirka1 ... zemepisna sirka 1. bodu jako vektor
% [stupne minuty vteriny]
% delka2 ... zemepisna delka 2. bodu jako vektor
% [stupne minuty vteriny]
% sirka2 ... zemepisna sirka 2. bodu jako vektor
% [stupne minuty vteriny]
d1=Uhel(delka1);s1=Uhel(sirka1);
prevody
d2=Uhel(delka2);s2=Uhel(sirka2);
d=6386000*Napier([d1 s1],[d2 s2]);
 
 
  Příklad 3A.4:  
  Od funkce k formuli pro výpočet měrného tepla dvouatomového plynu.
Instrukce: Nastudujte funkci CpIdeal2, spusťte ji pro chlorovodík a různé teploty, nakreslete graf Cp pro teplotu od 0 do 500 stupňů Celsia a napište matematickou formuli pro Cp jako jeden celek. Dále sestavte funkci, která zjistí, o kolik procent se zvětší Cp při zdvojnásobení teploty. Následuje výpis funkce:
 
  Řešení:  
 
function [Cp]=CpIdeal2(ni,t)
% Molarni teplo Cp pro dvouatomovou molekulu
% podle statisticke termodynamiky
% [Cp]=CpIdeal2(ni,t);
% Cp ... molarni teplo pri konstantnim tlaku (J/kmol/K)
% ni ... frekvence vibraci (8.67e13 Hz pro HCl)
R=8314.3; % plynova konstanta (J/kmol/K)
h=0.66262e-33; % Planckova konstanta (J/s)
k=1.3806e-23; % Boltzmanova konstanta (J/K)
T=t+273.15; % absolutni teplota
x=h*ni/k./T; % pomocna promenna
Cp=7/2*R+R*x.^2.*exp(x)./(exp(x)-1).^2;
 
 
  Příklad 3A.5:  
  Sestavte program na výpočet přepony trojúhelníka Pythagorovou větou (bez funkčního podprogramu).  
  Řešení:  
 
% Pythagorova veta
% procviceni prikazu input
a = input('zadej a: ');
b = input('zadej b: ');
c = sqrt(a^2+b^2);
 
 
  Příklad 3A.6:  
  Modifikujte příklad 3A.5 a výpočet proveďte za pomoci funkčního podprogramu.  
  Řešení:  
 
% Hlavni program
% data
a = input('zadej a: ');
b = input('zadej b: ');
% volani funkce
c = prepona(a,b)
 
function c=prepona(a,b)
% funkce pro vypocet prepony pomoci Pythagorovy vety
c = sqrt(a^2+b^2);
 
 
  Příklad 3A.7:  
  V hlavním programu jsou zadány velikosti hran kvádru. Pomocí funkčního podprogramu spočtěte objem, povrch a tělesovou úhlopříčku.  
  Řešení:  
 
% Vypocet teles
% Hlavni program
clear all
a = input('zadej a: ');
b = input('zadej b: ');
c = input('zadej c: ');
[V,S,u] = kvadr(a,b,c);
 
function [V,S,u]=kvadr(a,b,c)
% Vypocet objemu, povrchu a telesove uhlopricky
% a, b, c ..... zadane hrany kvadru
% V, S, u ..... objem, povrch, teles. uhlopricka
V = a*b*c;
S = 2*(a*b+a*c+b*c);
u = sqrt(a^2+b^2+c^2);
 
 
  Příklady pro samostatné vypracování  
  Příklad 3B.1:  
  Nastudujte Heronův vzorec a sestavte příslušnou funkci pro výpočet plochy trojúhelníka. V čem tkví nebezpečí Heronova vzorce a jak ho odstranit?
Pak funkci Heron použijte k sestavení funkce pro plochu nepravidelného čtyřúhelníka o známých stranách a, b, c, d, kde úhlopříčka e=AC je rovněž známa. Funkci použijte k určení plochy reálné zahrady, reálné místnosti nebo alespoň ideálního stolu o rozměrech 3x4 metry.
 
 
  Příklad 3B.2:  
  Pomocí porovnání Heronova vzorce a ještě jednoho vzorce pro plochu trojúhelníka (kterého asi) je možné leteckým snímkováním určit hloubku nepřístupného vodního toku. Stačí z letadla hodit kovové neplovoucí závaží, ke kterému jsou pevně připojeny dvě nezávislé plovoucí bóje pomocí dvou lanek nestejné, ale známé délky. Je-li hloubka toku menší nebo rovna délce kratšího lanka, pak se po chvíli dostanou obě bójky do ustálené polohy na hladině. Leteckým snímkováním lze pak snadno určit vzdálenost bójek. Vytvořte funkci Bojka s vhodným počtem parametrů, která bude vhodnou pro určování hloubky toku. Proč se takto nedá měřit hloubka nepřístupných rybníků a jezer?  
 
  Příklad 3B.3:  
  Vypočtěte délku zkřížené řemenice, délku řemenice kolem tří kol.  
 
  Příklad 3B.4:  
  Otestujte příklad 3A.2 pro n=1000000, jiný typ stanu s obdélníky a trojúhelníky místo lichoběžníků, objem stanu, přepis do matematického zápisu.  
 
  Příklad 3B.5:  
  Přepracujte funkci Geoid tak, aby byla schopná komunikace s předchozími upravenými funkcemi a zjistěte přesnou vzdálenost mezi budovou A VŠCHT Praha a vaším bydlištěm.  
 
  Příklad 3B.6:  
  Souřadnice bodů uvažujte jako čtyři parametry v radiánech a přepracujte funkci Napier.  
 
  Příklad 3B.7:  
  Přepracujte funkci Uhel tak, aby ze tří parametrů určila úhel v radiánech.  
 
  Příklad 3B.8:  
  V hlavním programu je dán poloměr podstavy válce a jeho výška. Pomocí funkčního podprogramu spočtěte jeho objem a povrch.  
 
  Příklad 3B.9:  
  V hlavním programu je dán poloměr koule. Pomocí funkčního podprogramu spočtěte její objem a povrch.  
 
  Příklad 3B.10:  
  V hlavním programu jsou dána reálná čísla a, b, c (číslo a musí být nenulové). Pomocí funkčního podprogramu spočtěte řešení kvadratické rovnice dané předpisem ax2+bx+c=0.  
 
  Seznam použitých příkazů  
  lookfor, function, input
Editor, Debug, F10, F11, F12, průzkum pomocí myši
 © 2000 by Darina Bártová, Jaromír Kukal, Martin Pánek

Testováno v prohlížečích MSIE 5.x a NN 4.x při rozlišení 1024x768x256