Výpočetní technika II - Algoritmizace v systému MATLAB Aktualizace: 31. prosince 2000


Navigační menu
  Vysvětlivky
  Obsah
  Kapitola 1: Matlab
       Kapitola 1.1: Úvod
       Kapitola 1.2: Režimy práce
  Kapitola 2: Skaláry, vektory, matice
       Kapitola 2.1: Operace
       Kapitola 2.2: Funkce
       Kapitola 2.3: Submatice
  Kapitola 3: Vytváření funkcí
  Kapitola 4: Větvení a rozhodování
  Kapitola 5: While cyklus
  Kapitola 6: For cyklus
  Kapitola 7: Objekty a 2-D grafika
  Kapitola 8: 3-D grafika
  Kapitola 9: Datové soubory
       Kapitola 9.1: Ukládání do souboru
       Kapitola 9.2: Načtení ze souboru
       Kapitola 9.3: Import dat z Excelu
  Kapitola 10: Symbolická matematika
  Kapitola 11: Řešení rovnice f(x)=0
  Kapitola 12: Soustavy lineárních rovnic
  Kapitola 13: Minimum funkce f(x)
  9. Datové soubory  

  9.1. Ukládání do souboru  

 
 • Ukládání dat do souboru se děje pomocí příkazu save.
 • Možné syntaxe:
  save filename – uloží celý pracovní prostor do souboru, který bude mít jméno filename a příponu mat
  save filename prom1 prom2 promn – do souboru filename.matuloží proměnné s názvem prom1, prom2, promn
  save filename prom1 -ascii do souboru filename se uloží hodnota proměnné prom1 bez názvu. Soubor bude mít textovou podobu!
 

  Příklad 9A.1:  
 
A=[1 2 3;4 5 6;7 8 1]; b=[6; 6; 6];
save data1; % ulozi vse do data1
save data2 A; % ulozi A do data2
save data3 b -ascii; % ulozi do textoveho data3 hodnoty b
 
 
  9.2. Načtení ze souboru  

 
 • Opačný postup načtení proměnných ze souborů s příponou mat se děje pomocí příkazu load. V tom případě se načtou všechny proměnné s jejich názvy
 • Pokud byl soubor textový, uloží se data proměnné identické s názvem souboru
 

  Příklad 9A.2:  
 
clear all; load data1; who
clear all; load data2; who
clear all; load data3; who
 
 
  9.3. Import dat z Excelu  

 
 • Nutnou podmínkou pro zdárný průběh importu je, že soubor, z něhož importujete musí:
  a) existovat
  b) být otevřen !!!
 • Import se provede pomocí příkazů ddeinit a ddereq
 • Příkaz ddeinit je odpovědný za komunikaci mezi prostředím MATLAB a jinou aplikací, příkaz ddereq provede převod žádaných dat
 • Syntaxe:
  kanal = ddeinit('aplikace','soubor');
  Data = ddereq(kanal,'rozsah dat');
  aplikace je řetězec znaků, který udává název aplikace, z níž se bude import provádět,
  soubor je konkrétní jméno souboru s příponou, s nímž se pracuje,
  kanal je proměnná, jejíž hodnota by měla být nenulová v případě, že MATLAB komunikuje správně se souborem (nula je většinou příznakem toho, že soubor není otevřen). Jedná se o kanál převodu.
  Data je matice načtených dat,
  rozsah určuje, která data se budou do matice Data převádět. Pro Excel má rozsah formát: rXcY:rXXcYY, kde r je zkratkou pro řádky, c pro sloupce, X je číslo počátečního a XX konečného řádku požadované oblasti dat, Y je číslo počátečního a YY konečného sloupce požadované oblasti dat.
 

  Příklad 9A.3:  
  Ze souboru g2010.xls načtěte prvních 100 dat 3. sloupce. Data začínají na 8. řádku.  
  Řešení:  
 
clear all; ch=ddeinit('excel','g2010.xls');
s3=ddereq(ch,'r8c3:r108c3');
 
 
  Příklady pro samostatné vypracování  
  Příklad 9B.1:  
  Ze souboru g2010.xls importujte do prostředí MATLABu průběh příkonu (3. sloupec) a teploty v kanále sklářské pece (6. sloupec), graficky je znázorněte a numericky stanovte jejich střední hodnoty.  
 
  Příklad 9B.2:  
  Načtěte data ze souboru Teplota.mat. Soubor obsahuje sloupec teploty měřené po 1 minutě. Vypočtěte hodinové průměry (proměnná Th) a tento vektor uložte do souboru Teph.mat.  
 
  Seznam použitých příkazů  
  save, load, ddeinit, ddereq  © 2000 by Darina Bártová, Jaromír Kukal, Martin Pánek

Testováno v prohlížečích MSIE 5.x a NN 4.x při rozlišení 1024x768x256